Fundusze Europejskie

Cel główny projektu:

Zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca V 2019 r. grupy 30 os. (minimum 10 kobiet) w wieku 15-29 lat biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamieszkujących obszar powiatów: białostockiego, sokólskiego oraz miasto Białystok w województwie podlaskim poprzez uczestnictwo między innymi w opracowaniu/aktualizacji Indywidualnego Planu Działania, pośrednictwie pracy, stażach zawodowych.

Oferta projektu:

 1. Indywidualne Poradnictwo Zawodowe oraz Indywidualny Plan Działania,
 2. Pośrednictwo pracy – 10 h na każdego uczestnika projektu,
 3. Staże zawodowe – 30 uczestników i uczestniczek projektu (10 kobiet, 20 mężczyzn) odbędzie 3-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży zgodne z ich kompetencjami/doświadczeniem/zainteresowaniami.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 30 osób (minimum 10 kobiet) z obszaru województwa podlaskiego zamieszkujących powiat białostocki, sokólski oraz miasto Białystok rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego biernych zawodowo i bezrobotnych w tym:

 • osoby niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy,
 • osoby wieku 15-29 lat pozostające bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET- zgodnie z definicją PO WER),
 • osoby nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,
 • osoby nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 • osoby z niepełnosprawnościami.

Rekrutacja:

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie następuje poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: e-mailem, poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie www, telefonicznie lub osobiście. 

Termin naboru:

 02.05.2018 r. – 28.02.2019 r.

osoby będą wypełniały formularze zgłoszeniowe, które posłużą do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych. W formularzu zgłoszeniowym znajdzie się zapytanie o specjalne potrzeby uczestnika/-czki. Zgłoszenie takiej potrzeby zobliguje do zapewnienia odpowiednich warunków. Osoby z niepełnosprawnościami w przypadku osobistego zgłoszenia będą mogły liczyć na pomoc Rekrutanta w uzupełnieniu formularza zgłoszeniowego. Będą miały możliwość stawienia się na rozmowie rekrutacyjnej bez wcześniejszego zgłoszenia z udziałem asystenta lub psa asystenta. Dodatkowo dokumenty zostaną maksymalnie uproszczone, sformułowane prostym językiem, a ich ilość zostanie ograniczona. Przygotowane zostaną w sposób umożliwią przeszukanie treści, które pozwalają na odczytanie dokumentów przez czytnika dla osób z dysfunkcją wzroku.

indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym/pośrednikiem pracy (średnio 1-2 spotkania) służące ocenie motywacji Uczestnika Projektu i przeciwdziałaniu ryzyku rezygnacji. Uczestnicy (Kobiety i Mężczyźni) będą powiadamiani telefonicznie lub e-mailowo, a spotkania odbędą się najbliżej miejsca zamieszkania Kandydatów.

powstanie lista podstawowa – 30 osób (10 kobiet, 20 mężczyzn) oraz lista rezerwowa na której znajdą się pozostałe osoby, które spełniają kryteria pierwszeństwa ale nie zostały zakwalifikowane na listę podstawową.

według opinii punktowej Komisji dokonanej po przeprowadzeniu rozmów. Na sumę punktów składać się będą: ocena formularza zgłoszeniowego, w tym kryterium premiujące + punkty przyznane po rozmowie (za każdy obszar, tj.: analiza mocnych i słabych stron, planów dotyczących przyszłości życiowej i zawodowej, zainteresowań i determinacji do kształtowania własnej rzeczywistości).
W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osoby z listy podstawowej, na jej miejsce zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej (zmiana może nastąpić do 9 miesiąca realizacji projektu z uwagi na konieczność przejścia pełnej ścieżki projektowej tj. minimum 3 formy wsparcia).

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie na terenie powiatu miasta Białystok, powiatu białostockiego lub sokólskiego,
 • status osoby nieaktywnej zawodowo i/lub bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • osoby nieuczące się i nieuczestniczące w kształceniu,
 • osoby z niepełnosprawnościami (orzeczenie do wglądu),
 • osoby, które wypadły z systemu edukacji.

Kryteria pierwszeństwa:

 • osoby o niskich kwalifikacjach +10pkt,
 • osoby w wieku 15-24 lat +8pkt.
 • Punkty w ramach kryteriów pierwszeństwa sumują się.

Projekt realizowany w okresie:

02.05.2018 r. – 31.05.2019 r.

Efekty projektu:

min. 4 osoby o niskich kwalifikacjach uzyskają zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie;

min. 9 osób (z wyłączeniem osób: z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych), podejmie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie;

min. 8 osób o niskich kwalifikacjach, zakończy udział w projekcie w rozumieniu kryterium efektywności zatrudnieniowej;

min. 9 osób (z wyłączeniem osób: z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych) zakończy udział w projekcie w rozumieniu kryterium efektowności zatrudnieniowej.

open

Biuro projektu:
Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok

tel. 85-869-11-69
tel. kom.: 664 705 711
E-mail: projekt@staz-twojaszansa.pl

Open Education Group Sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia nr 11159

Wielkość tekstu
Kontrast